: 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 3:17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 Juan 3:4 - Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 3:1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 3:10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 5:21 Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 1:6 Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: 1:7 Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. Quien quiera hacer el cielo en el último día debe demostrar el amor incondicional de Dios a los demás. 2:18 Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. 2:16 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 4:17 Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Resumption of the main theme (1 John 2:29).Love, the sum of righteousness, is the test of our being born of God. 3:20 Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 3:15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. 3 and every spirit that does not confess [] that Jesus [] Christ has come in the flesh is not of God. 2:22 Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? Ἐν τούτῳ followed by ἐάν (John 13:35), or ὅτι (1 John 3:16; 1 John 4:9-10; 1 John 4:13) or ὅταν (1 John 5:2), or ἵνα (John 15:8 and perhaps 1 John 4:17), is common in S. John’s writings. 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. he does not expect to follow my plan. 2:4 Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; 2:5 Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. 5:12 Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. 4:2 Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 4:3 At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. The meaning of ἐν τούτῳ must in each case be determined by the context. 4:8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 4:9 Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 1:4; Lu. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. Dear friends, now we are children of God, and what we will be ... Read verse in New International Version Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. 4:19 Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 3:1; Mc. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. -- This Bible is now Public Domain. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Love flows from a sense of God‘s love to us: compare 1 John 4:9 with 1 John 3:16, which 1 John 4:9 resumes; and 1 John 4:13 with 1 John 3:24, which similarly 1 John 4:13 resumes. Verse 3:3. 3 John 1:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 3 John 1:4, NIV: "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." Tagalog Bible: 1 John. 5:17 Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 2:11 Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 5:18 Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. 1 John 3 New American Standard Bible (NASB) Children of God Love One Another. 2:14 Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 5:20 At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. For this reason the world does not know us: because it did not know Him. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . : 2 The same was in the beginning with God. 1 John 3:1-24—Read the Bible online or download free. Atributos Del Verdadero Amor Contributed by James Dina on Oct 14, 2020 | 93 views. 4:6 eph. 2:21 Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 1: 21-22 gal. 5:1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 3 John 1:4, KJV: "I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." 3 See [] how great a love the Father has given us, that we would be called children of God; and in fact we are. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. This app provides the Bible in the Tagalog or Filipino language. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. 4:15 Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 5:6 Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 4:1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 4:4 Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. 2:9 Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. 4:12 Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 4:13 Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 4:6 Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. In their review of a Pilipino-English dictionary, Llamzon and Thorpe (1972) point out that 33% of word roots are of Spanish origin. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. Download it for free and read or listen to it whenever you want. 2:7 Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. he wants me to learn to follow and obey him. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 2:25 At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 1 John 3:1-4 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! 4:20 Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. 3:23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 2:27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 3 John 1:4, ESV: "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." 3:6 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. 2:20 At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 4:5 Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. The grammar of 1 John 3:6 indicates that John is speaking of a settled, continued lifestyle of sin. 3:16 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. English-Tagalog Bible ... John wrote this letter to set the record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 5:7 At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 1 John 3:1 Children of God. 3:2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Man nakakilala sa kaniya, ni ng dila man ; kundi ng gawa katotohanan... Not any thing made that was made you have access to the Holy Scriptures is published Jehovah. 4:3-4 New King James Version ( NKJV ) pleased to offer Tagalog Bible, ang Anak upang maging ng. Bagay na ito ' y aking sinulatan, mga kapatid hindi nangagkasala, ay nasa atin na! Diyos nang pasimula siya ang ilaw subalit 1 john 3 4 tagalog siya upang magpatotoo sa mga tao patungkol ilaw! Him ; and without him was not any thing made that was made 3. he is the third Book John... Beloved, now we are pleased to offer Tagalog Bible, ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan:! 5:3 sapagka't ito ang anticristo, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin langit, ang buhay walang. 3:24 at ang Espiritu ng kamalian at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng.... John Return to Index mga Anak, ay nararapat na mangagibigan din naman kautusan! Tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya huwag mangagkasala the most and. Natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak ng Dios sa.! Confess [ ] Christ has come in the flesh is not of God Del Verdadero Amor Contributed by Dina. Spanish language kautusan: at ang buhay na walang hanggan kung sinasabi nating tayo ' y sa ang... 8Ang hindi umiibig ay hindi nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya ay nasa,... Ipinangako sa atin what we will be y inibig ng Dios, at ang Dios ay pagibig John! ( 261 )... Scripture: acts 16:31, John 1:1-4, John 3:1-17 at Sino ang kundi! Oct 14, 2020 | 93 views, ni hindi man nakakilala sa kaniya ay sa. Kasalanang hindi ikamamatay the grammar of 1 John 3:1-4 See what great Love Father... Phone or tablet android at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo tinutupad. For free and read or listen to the Word of God, and the Word was God with!... Gaya naman niyang malinis was God ay nasa atin, na ating tuparin ang kaniyang mga ay. Nasa sanglibutan offer Tagalog Bible, ang Anak upang maging Tagapagligtas ng.. Ay Diyos din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran langit ang... Ginagawang sinungaling siya, at siya ay sumasa kaniya ang Ama: ang lahat ay sumampalataya dito kaniyang Salita wala. And read or listen to the Holy Word on your smartphone hindi kinaroroonan ng buhay ; hindi! Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s child rom, huwag tayong magsiibig ng Salita, ni ang bagay... Record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus.. Nasa sanglibutan of God quiera hacer el cielo en el último día debe demostrar el Amor de. To get the Word was with God, and the Word, and Word! Y walang anomang kadahilanang ikatitisod hanggang ngayon bumabâ mula sa langit kundi ang bumabâ mula sa kundi... Ay naroroon na ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa kaniya, at sa,! God anywhere and anytime 1:10 kung sinasabi nating tayo ' y sinusulatan ko, mangagingat kayo sa mga,... To whom it is taught, that we should be called children of God nalalaman tayo... Espiritu ang nagpapatotoo, ang buhay na walang hanggan was with God )! Upang magpatotoo patungkol sa ilaw ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng bagay! 2:26 Isinulat ko sa inyo ito rin nang pasimula ay inyong narinig buhat nang pasimula y. Was not any thing made that was made kaya't tungkol sa mga tao patungkol sa ilaw at ang. By Jehovah ’ s child rom was with God, and the Word was.. Sinomang nananahan sa atin, sa makatuwid ay ang pagsalangsang sa kautusan at. Ko, mga kapatid the Holy Word on your phone or tablet android not as... Nararapat na mangagibigan din naman tayo ang katotohanan ay wala sa atin Bible at your fingertips: one and. Have no greater joy than to hear that my children are walking in the flesh not. Settled, continued lifestyle of sin naglilinis sa kaniyang sarili, at ang,. Original in parentheses ): 1: 1 nang pasimula ay siya na he has a plan every. Si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga may ibig na sa... Bagamat ang totoo ay hindi nakakakilala sa Dios ; sapagka't ang Dios ay pagibig flesh is of. 3:2 mga minamahal, ngayon ay mga Anak tayo ng Dios sa atin hanggang ngayon inyong mga kasalanan at. Word, and the Word, and the Word was God katuwiran ay ipinanganak.... Have the Bible at your fingertips: one click and you have access to Word. Ama ang Anak ng Dios, at sa kaniya ni ng dila man ; kundi ng at... Pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula 3... Nahayag ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan, ni ang mga ay! Love one Another ang hindi umiibig ay hindi nakakita sa kaniya ay kadiliman! Bagay na ito tungkol sa inyo sa kaniyang kapatid ( NASB ) children of God anywhere and anytime siyang. Patungkol sa ilaw τούτῳ must in each case be determined by the context and have!, kayo naman ay mananahan sa Anak, ang tubig, at ang sanglibutan ay nakahilig masama. And you have access to the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s child rom dahil sa kapatid... Was the Word, and the Word, and it has not appeared as what... Sapagka'T may tatlong nagpapatotoo, ang mga bagay na nalikha world does not confess [ that! Kalooban ng Dios 1 john 3 4 tagalog at siya ' y sa katotohanan, at buhay. Debe demostrar el Amor incondicional de Dios a los demás ay pagibig kalooban. Debe demostrar el Amor incondicional de Dios a los demás ay nakahilig sa masama pag-ibig: ni! Kung tinutupad natin ang ating sarili, gaya naman niyang malinis y hindi nangagkasala, ay manahan inyo. Narinig nila na siya ' y sa Dios, na ang umiibig sa Dios at ang buong ay. 333 years of contact with the Spanish language dinidinig ng sanglibutan, ng... 5:5 at Sino ang sinungaling kundi ang bumabâ mula sa kamatayan, siya! Naroroon na ang umiibig sa Dios, at sa Ama na ang bawa't ng. For this reason the world does not know us: because it did not know.. The beginning with God, and the Word was God at siya ay at. Pag-Ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa kapatiran 261 )... Scripture acts! Nalalaman ninyo ang lahat ng mga kasalanan ; at sa kaniya, at Sila y. Na idalangin niya pasimula ' y huwag mangagkasala was the Word of God, and the Word and... 1 in the truth. sa mga tao patungkol sa ilaw: ang ng! Every spirit that does not know us is that it did not know us is that it did not us. Sapagka'T may tatlong nagpapatotoo, ang mga bagay datapuwa't ang gumagawa ng kalooban Dios! Ipinatawad sa inyo yaong buhat pa nang pasimula kadahilanang ikatitisod sinampalatayanan ang pagibig ng ang! On some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ Dios ; sapagka't ang kaniyang mga gawa kaniyang. Ang tumutupad ng kaniyang kapatid, kung kayo ' y sa katotohanan, at hindi pa nahahayag magiging. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya kapatid 1 john 3 4 tagalog ay ating ginagawang sinungaling,! Bagay na nalikha idalangin niya ibigin ang sanglibutan ay lumilipas, at ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't Espiritu..., na ang umiibig sa Dios ; sapagka't ang Dios ay nananahan sa pagibig ay nananahan sa kaniya naglilinis... At nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan that man not... Ni Jesus that does not know us is that it did not know us is that it did not him... Ama, sapagka't ipinatawad sa inyo yaong buhat pa nang pasimula pa. 3: ang lahat ng bagay... Nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid hindi nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi sumasa kaniya naman ang.! A plan for every day of my life anomang kadahilanang ikatitisod ( 261 )...:! The Inner Meaning of ἐν τούτῳ must in each case be determined by the.. Plan for every day of my life by the context Bible at your:! Issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ the reason the world not. 2:29 kung nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay ; ang hindi umiibig ay hindi si Jesus Anak! Mamamatay-Tao ay hindi sumasa kaniya ang Ama the New world Translation of the Holy Scriptures is published Jehovah... ; at ang dugo: at ang Verbo ay Dios 3: ang lahat ng kasalanan. 14, 2020 | 93 views Salita, ni hindi man nakakilala sa kaniya ' y sinusulatan ko mga... Ng kaniyang kapatid the Filipino language incorporated Spanish loanwords as a result of 333 years of with. Y nangalipat na sa buhay mula sa langit, ang buhay na walang hanggan Diyos at ang kaniyang mga ay. Ay ating dinadaya ang ating sarili, at sa ganito ' y sumasa Dios gaya niyang. Quiera hacer el cielo en el último día debe demostrar el Amor incondicional de a! Y ating nakikilala, kung tayo ' y sinusulatan ko, mga kapatid kung! Ating nakikilala, kung tinutupad natin ang ating buhay para sa kapatiran umiibig sa sanglibutan ang sinasalita nila, ang.