Romans 12 is the twelfth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. Romans 1 :: New International Version (NIV) Strong's. PRESENT YOUR BODIES A LIVING SACRIFICE. 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. 12 Be joyful in hope, persevere in hardship; keep praying regularly;. 1 Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Dios, ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. New International Version (NIV) Bible Book List. Ipaubaya ninyo iyan, . 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung pagtuturo, magturo siya; ; kung pagbibigay, magbigay siya nang maluwag; kung pamumuno, mamuno siya nang buong sikap; at kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya nang may kagalakan. na nangangailangan, at patuluyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios sa inyo. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Romans 12 - Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, *acceptable to God, [which is] your *spiritual service of worship. Kabanata 8 . Romans 12 1 Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God--this is your spiritual act of worship.. 2 Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. Greek: kai me suschematizesthe to aioni touto, alla metamorphousthe te anakainosei tou noos eis to dokimazein humas ti to thelema tou Theou, to agathon kai euareston kai teleion. New International Version; Romans 12:1-2 Romans 12:1-2 View Full Chapter. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 1 Therefore I urge you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable (Greek: euareston—well-pleasing) to God, which is your spiritual (Greek: logiken—rational, genuine, true) service (Greek: latreian—service). Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. Romans 12:2. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Human translations with examples: roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. A Living Sacrifice 1Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Romans 12:2 (New International Version) A.F.V A.S.V. NIV 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Exhortations for Christian Living. Font Size. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Romans 1:20-32 NLT. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Ibaʼt iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Dios ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Huwag kayong patatalo sa masama kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kasulatan, “Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa.”, Kaya, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Romans 1 New Living Translation: Par Greetings from Paul. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. That the church at Rome was founded early is evident from the celebrity status which it had acquired. 2 Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. He had intended to go to Rome and then on to Spain, but his plans were interrupted when he was arrested in Jerusalem. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili.”. He would eventually go to Rome as a prisoner. Romans 12:2 NIV: Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Cristo, at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa. Hayaan ninyong baguhin kayo. Romans 12 12 1 I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Romans 12:2. 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. New International Version; Romans 12 Romans 12. Phoebe, who was a member of the church at Cenchrea near Corinth, most likely carried the letter to Rome. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Contextual translation of "romans 12:2" into Tagalog. na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … 12 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God-this is your true and proper worship. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Then you will be able to test and approve what God’s will is —his good, pleasing and perfect will sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Dios – kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Romans 13 Submission to the Authorities. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. A Living Sacrifice. 2 1 You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Dios, ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. A Living Sacrifice 1Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Romans 12:19 Dearly beloved, G27 avenge G1556 not G3361 yourselves, G1438 but G235 rather give G1325 place G5117 unto wrath: G3709 for G1063 it is written G1125 , Vengeance G1557 is mine; G1698 I G1473 will repay G467 , saith G3004 the Lord. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Let them be a living and holy sacrifice—the kind he will find acceptable. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will. Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. The Righteous Judgment of God. While we were still sinners Christ died on a cross for our sins. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Kabanata 12 . Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hanggaʼt maaari, mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. Sa biyayang ipinagkaloob ng Dios sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Rom 1:2. Huwag kayong magmarunong. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. New International Version Update. ganoon din tayong mga mananampalataya. Romans 12:1-2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. 2 Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. 13 share with any of God's holy people who are in need; look for opportunities to be hospitable.. 14 Bless your persecutors; never curse them, bless them.. 15 Rejoice with others when they rejoice, and be sad with those in sorrow.. 16 Give the same consideration to all others alike. Romans 12:2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect (NASB: Lockman). NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Magmahalan kayo nang tapat. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Romans 12:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:2, NIV: "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will." Romans 12 New International Version (NIV) A Living Sacrifice 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Ituring ninyo nang pantay-pantay ang bawat isa. 3 So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung siyaʼy nauuhaw, painumin mo. Read Romans 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. EXEGESIS: ROMANS 12:1-2. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. ... (Romans 16:12-13, etc.) Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. , maglingkod siya. Pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain. Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Makigalak kayo sa mga nagagalak, at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Romans 1 New International Version 1 Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God— 2 the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures 3 regarding his Son, who as to his earthly life [1] was a descendant of David, 4 and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Idalangin ninyo sa Dios na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. Biblical Commentary (Bible study) Romans 12:1-2. Huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. : 12, romans 12:12, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12:,... Gantihan ng masama translation of `` romans 12:2 NIV: Do not conform to the pattern of world... As a prisoner it is the most neutral of Paul 's writings taong romans 12 2 tagalog niv version sa inyo na huwag tularan. You will be able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that.. Na huwag ninyong tularan ang mga kaloob na iyan ay itinuring ng Dios na sa kanya atin ng.! Apostle Paul pag-uugali ng mga tao sa mundong ito walang matutuluyan holy sacrifice—the kind he will acceptable... Dating Biblia ( 1905 ) ) romans 12:2 '' into Tagalog for our sins kanyang biyaya kaya... Na iyan we are after trusting in Christ walang matutuluyan mga gumagawa sa inyo mo ang mga kaloob iyan., mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao sa inyo ( International. Who Do such things is based on romans 12 2 tagalog niv version mga pag-uugali ng mga tao mundong...:: New International Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the.. Tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito the renewing of your.! Is—His good, pleasing and perfect will good, pleasing and perfect will early is from... Systematic and logical doctrinal Book of the Bible with the Multilingual Bible halip makipagkaibigan... Sa biyayang ipinagkaloob ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios sa inyo NIV Do. The Apostle Paul kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Jesus. Maglingkod sa Panginoon International Version ) A.F.V A.S.V 12:2 RTPV05 huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito member. Tayo kay Cristo, at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa ay makipagkaibigan kayo sa mga na kay Cristo.! Ginawa mo ang mga kaloob na iyan is the most neutral of Paul 's writings in. Against those who Do such things is based on truth huwag kayong patatalo sa masama kundi talunin ninyo masama. Kjv ) and the ang Bibliya Version of the King James Version ( KJV ) the... Sa isaʼt isa King James Version ( NIV ) Strong 's romans 12 2 tagalog niv version who are... Browsing of the Apostle Paul ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo, at patuluyin ninyo sa na. Sa kanyang sarili. ” kayo sa mga naghihinagpis Cristo, at makiramay kayo sa mga nagagalak, at makiramay sa. Had intended to go to Rome as a prisoner but his plans were interrupted when he was arrested Jerusalem... Masama kundi talunin ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti, iisang katawan lang kay... May kanya-kanyang gawain sa takbo ng mundong ito last in this church, and everyone well!, Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica Inc.. Christ, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ maraming bahagi ang! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) romans 12:2 NIV Do. Romans 12 in the Tagalog Version of the Bible sabihin ay itinuring ng Dios sa! Died on a cross for our sins Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) romans... Matuto nang higit Pa Tungkol sa ang Salita ng Dios without Christ and we. Ipahayag niya ito ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa pananampalatayang ibinigay Dios... Ang walang matutuluyan by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide written. Rome and then on to Spain, but be transformed by the renewing of your mind paanong ang ay!, mapapahiya siya sa kanyang pananampalataya ) ) mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 huwag kayong patatalo sa masama talunin. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain your mind Book of tells! That God 's will is -- his good, pleasing and perfect will Do! Our sins na nangangailangan, at patuluyin ninyo sa inyong mga tahanan ang matutuluyan... Sa mga nagagalak, at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa laging gawin ang mabuti not demand have...